> Home

Dicționar de asigurări

ASIGURARE - formă de protecție în baza unui contract, prin care o persoană fizică sau juridică, numită asigurat, cedează anumite riscuri unei persoane juridice, numită asigurător, alături de o sumă de bani denumită primă de asigurare, urmând că, în situația producerii evenimentelor respective, asigurătorul să îl despăgubeasca pe asigurat.

ASIGURAT -  persoană (persoanele) a cărei (căror) viața constituie obiectul asigurării.

ASIGURĂTOR - persoană juridică română sau străină ori societatea mutuală autorizată în condițiile legii să exercite activități de asigurare.

ASIGURARE DE VIAȚĂ - contract prin care asigurătorul se obligă să plătească asiguratului/beneficiarului o sumă în cazul producerii evenimentului asigurat, contra unei prime de asigurare plătite de deținătorul poliței.

ASIGURARE LIBERĂ DE PLATA PRIMELOR - un contract de asigurare, de tip unit-linked, în care deținătorul asigurării încetează plata primelor de asigurare, iar contractul încheiat inițial este modificat, astfel încât, suma asigurată să fie ajustată la valoarea actuală a contului.

ACOPERIRE - protecție prin asigurare.

AGENT DE ASIGURARE - persoană fizică sau juridică abilitată, în baza autorizării unui asigurător, să negocieze sau să încheie în numele si în contul asigurătorului contracte de asigurare cu terții, conform condițiilor stipulate în contractul de mandat încheiat, fară să aibă calitatea de asigurător sau de broker de asigurare.

ANIVERSAREA POLIȚEI - este ziua când se împlinește 1 an, 2, 3, 4, 5, etc. de la data intrării ăn vigoare a contractului de asigurare.

ANUITATE - termen folosit în asigurările de viață care reprezintă o serie de plați regulate, la un anumit interval de timp, efectuate de societatea de asigurare, pe o anumită perioadă determinată sau pe intreaga viață a asiguratului.

ALOCAREA PRIMEI DE ASIGURARE  - procesul de repartizare a primei de asigurare aferentă unui contract de asigurare, și investirea acesteia în fondurile de investiții alese și în conformitate cu cotele procentuale dispuse de Contractant.

BENEFICIAR - persoană indreptăățită sau desemnată în contractul de asigurare să încaseze sumele cuvenite în cazul producerii unui eveniment asigurat.

BROKER DE ASIGURARE - persoană juridică româna sau străină, autorizată în condițiile legii, care, pentru clienții săi, negociază sau încheie contracte de asigurare și acordă alte servicii în legatură cu protecția împotriva riscurilor sau cu regularizarea daunelor.

BVB - instituție publică cu personalitate juridică, înființată prin decizia C.N.V.M., care constituie piața oficială și organizată pentru negocierea valorilor mobiliare admise la cota de către societățile de valori mobiliare membre (Bursa de Valori Bucuresti).

CERERE DE ASIGURARE  - un formular tiparit de catre asigurator ce va fi completat cu datele persoanei propuse spre a fi asigurata si cu informatii referitoare la risc. Ea reprezinta o declaratie de risc pe proprie raspundere si exprima intentia cumpararii unei asigurari.

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE - toate acele cheltuieli pe care firma le efectuează pentru buna desfăsurare a activității.

CLAUZA SUPLIMENTARA - clauză care se atașează la asigurarea de baza, sporindu-i acesteia acoperirea (beneficiile).

COASIGURARE - operațiunea prin care doi sau mai mulți asiguratori subscriu același risc, fiecare asumându-și o cota-parte din acesta.

CONTRACT DE ASIGURARE - materializarea unui acord liber consimțit încheiat între Asigurător ca prestator de servicii de asigurări și Contractant ca solicitant de servicii de asigurări. Are în componența următoarele documente: Cererea de asigurare, Chestionarul medical suplimentar (eventual), Polița de asigurare, Condițiile generale ale asigurării, Condițiile particulare, Clauzele suplimentare si toate anexele Poliței emise de Asigurător pe perioada derulării Contractului.

CONTRACT DE ASIGURARE CU SUMĂ ASIGURATĂ REDUSĂ  - un contract de asigurare în care contractantul asigurării nu mai continuă plata primelor de asigurare și contractul este modificat astfel încât suma asigurată va fi redusă de către Asigurător proporțional cu valoarea primelor de asigurare deja plătite.

CONTRACTANTUL ASIGURĂRII - persoana care încheie contractul de asigurare cu asigurătorul.

CONTUL CONTRACTANTULUI – este un cont de unități de investiție creat și administrat de către Asigurător, în baza poliței de asigurare de tip unit-linked.

COMISION DE ADMINISTRARE – partea din prima eșalonată reținută pentru acoperirea cheltuielilor administrative corespunzătoare gestionării contractului de asigurare. Comisionul de administrare se va reține în avans pentru perioada asigurată corespunzător frecvenței de plată a primelor de asigurare si este scadent în prima zi a perioadei de asigurare acoperite.

COMISION DE ADMINISTRARE A FONDULUI DE INVESTIȚIE – Asigurătorul va stabili un commision de administrare a fondului de investiție, calculate ca un procent din valoarea fondului de investiție din care s-au scăzut costurile tranzacțiilor.

COMISION DE RISC – este costul asigurării, respective contravloarea acoperirii de către Asigurătorul a riscului de deces al Asiguratului.

CHELTUIELI DE ALOCARE – reprezintă cheltuielile corespunzătoare achiziționării unitățiilor de investiție.

COTAȚIE BURSIERĂ - listarea la bursa de valori a prețului unei valori mobiliare  (actiune, obligatiune, bon de trezorerie etc.).

DATA INTRĂRII ÎN VIGOARE A CONTRACTULUI DE ASIGURARE - data de la care începe protecția financiară oferită de către contractul de asigurare.

DATA DE EXPIRARE A CONTRACTULUI DE ASIGURARE - data la care se termină valabilitatea contractului de asigurare.

DEȚINĂTORUL ASIGURĂRII – persoană care încheie contractul de asigurare și care se obligă să plătească primele de asigurare în conformitate cu acesta.

EVENIMENT ASIGURAT - un eveniment la a cărui producere asigurătorul se obligă să onoreze Prestațiile asigurării.

EXONERAREA DE LA PLATA PRIMELOR - clauză suplimentară prin care Compania preia plata primelor în locul asiguratului în cazul în care acesta suferă o invaliditate totală și permanentă ca urmare a unei afecțiuni sau vătămări corporale.

EXPIRAREA CONTRACTULUI - contractul de asigurare ajunge la maturitate și se încheie orice obligație financiară a părților.

FONDUL DE PLASAMENTE FINANCIARE - fondul asiguratului, format din partea de investiții alocata din prima de asigurare, și a cărui valoare creste anual în funcție de dobânda obținută de către societate.

FOND DE REZERVĂ LIBER VĂRSAT - totalul sumelor cu care membrii societătii mutuale au contribuit la fondurile acesteia.

FRANSIZA - partea din valoarea daunei stabilită ca sumă fixă ori procent din suma asigurată, suportată de asigurat pentru fiecare eveniment. Fransiza se ștabilește și se consemnează în polița, în aceeași valută ca și suma asigurată.

FOND DE INVESTIȚIE - sunt entități care acumulează bani de la mai multe persoane (investitorii în fonduri) bani pe care administratorul fondului îi investește, conform politicii de investiții declarate a fondului, în: instrumente ale pieței monetare, obligațiuni municipale și/sau corporatiste, acțiuni tranzacționate pe piața bursieră, precum și în alte valori mobiliare permise de autoritatea de reglementare.

INDEMNIZAȚIA DE ASIGURARE - suma plătibilă la apariția evenimentului asigurat, reprezentând valoarea actualizată a sumei asigurate.

INDEX - un procent care se aplică atât la valoarea sumelor asigurate aferente riscurilor acoperite (exclusiv suma asigurata pentru maturitatea contractului), cât și la primele de asigurare platite de către client în scopul "cumpărării" protecției necesare, conform condițiilor contractuale.

INDEXARE - procesul de majorare a beneficiilor și primelor unei asigurări de viață pentru următorul an de asigurare, prin aplicarea indexului la valorile beneficiilor aferente anului în curs și primelor de asigurare aferente, conform condițiilor contractuale

INTERES ASIGURABIL - element esențial al contractului de asigurare și al celui de reasigurare, pentru ca asigurarea să fie valabilă. Relația dintre asigurat și obiectul asigurării trebuie să fie astfel încat asiguratul să beneficieze de existența obiectului asigurării, să sufere de pierderea ori dauna sa sau să aibă o răspundere în raport cu el. În lipsa unui astfel de interes financiar, asigurarea nu va fi valabilă. Oricine are un interes de asigurat în raport cu propria viață.

INVESTITIE - o parte din prima pe care compania o investește, generează profit și se constituie în beneficiile plătibile la maturitatea contractului de asigurare.

INVESTIȚIE FINANCIARĂ - orice plasament de capital (resurse bănești) executat de către un investitor (persoană fizică sau juridică), într-unul dintre sistemele investiționale oferite în cadrul economiei: titluri de stat, acțiuni, obligațiuni, investiții imobiliare, plasamente în fonduri mutuale, valută etc.

MATURITATEA POLIȚEI - momentul la care plata unei sume asigurate devine scadentă conform unei polițe de asigurare mixte de viață, la încheierea termenului său.

PARTICIPARE LA PROFIT - 1. La asigurarea de viață, parte din profitul obținut de asigurător din investirea rezervelor matematice care se repartizează asiguratului, de obicei prin cresterea sumei asigurate cu sumă corespunzătoare.
2. La reasigurare (profit commission) un procent din beneficiile cuvenite pe care reasigurătorul este de acord sa îl înapoieze asigurătorului direct, deoarece beneficiul realizat la afacerile ce intră într-un contract de reasigurare sunt considerate ca datorate priceperii și atenției cu care asigurătorul direct conduce afacerile.

PERIOADA ASIGURATĂ - perioada pe parcursul căreia asigurătorul, în schimbul încasării primei de asigurare, preia în raspundere riscurile asigurate și reprezintă intervalul de timp dintre ora 0 a zilei în care contractul de asigurare intră în vigoare și ora 24 a ultimei zile a perioadei pentru care s-a încheiat polița de asigurare și s-a plătit prima de asigurare.

PERIOADA DE GRAȚIE - perioada de 90 de zile de la data scadentă (ziua de plată a primei de asigurare) în care polița rămâne valabilă , pentru a permite plata unei noi prime și obținerea continuității acoperirii.

PERIOADA DE PLATA A PRIMELOR - perioada în timpul căreia se efectuează plata primelor de asigurare.

PLASAMENT - investiție bănească în active, acțiuni, obligațiuni, bonuri, depozite etc., în vederea obținerii de venit.

POLIȚA DE ASIGURARE - documentul emis de asigurător în bază și cu respectarea condițiilor de asigurare și a convenției cadru de asigurare, prin care se stabilesc condițiile specifice (limita răspunderii/polița, perioada de asigurare, prima de asigurare, fransiza) în care se încheie asigurarea unui risc specificat. Aceasta cuprinde: formularul de poliță, condițiile de asigurare precum și alte anexe sau suplimente care sunt convenite între asigurat și asigurător ca făcănd parte din contractul de asigurare.

PORTOFOLIU DE ASIGURĂRI - totalitatea sau o parte din contractele de asigurări încheiate de un asigurător.

PREȚ DE CUMPĂRARE (în cazul contractelor de tip unit-linked) – prețul la care se transformă prima de asigurare în unități ale programelor de investiții . Unitățile alcătuiesc contul deținătorului asigurării.

PREȚ DE VÂNZARE (în cazul contractelor de tip unit-linked) - prețul la care se transformă unitățile din contul deținătorului în unități monetare.

PRIMA DE ASIGURARE - suma de bani care trebuie plătită de deținătorul asigurării catre societatea de asigurări, în conformitate cu clauzele stabilite prin contractul de asigurare.

PRIMA EȘALONATĂ - prima de asigurare plătibilă la datele specificate în polița de asigurare, de-a lungul perioadei de plată a primelor.

PRIMA SUPLIMENTARĂ - prima plătită de catre contractantul asigurării pe parcursul contractului în plus peste pachetul de bază achiziționat. În schimbul acestei prime suplimentare persoana asigurată obține beneficii suplimentare.

PRIMĂ UNICĂ – prima de asigurare plătibilă în avans de către contractantul asigurării pentru toată perioada de asigurare.

PRIME BRUTE ÎNCASATE - totalul primelor încasate, inclusiv primele de reasigurare încasate în perioada de referință, înainte de deducerea oricăror sume din acestea.

PRIME BRUTE SUBSCRISE - primele încasate și de încasat, inclusiv primele de reasigurare încasate și de încasat, aferente tuturor contractelor de asigurare și contractelor de reasigurare, care intră în vigoare în perioada de referință, înainte de deducerea oricăror sume din acestea.

PRIME NETE ÎNCASATE - primele brute încasate din care se deduc sumele plătite drept prime de reasigurare.

PRIME NETE SUBSCRISE - primele brute subscrise din care se deduc sumele plătite și de plătit drept prime de reasigurare.

PRIME SUBSCRISE - totalitatea primelor primite sau datorate într-o anumită perioadă de timp.

PROGRAM DE INVESTIȚII FINANCIARE - un protofoliu cuprinzând diverse tipuri de active financiare administrate de compania de asigurări sau de societăți de administrare, conform unei strategii investiționale de bază.

PROFITABILITATE – câstigul generat de o anumită investiție.

PROPORȚIA DE ALOCARE A PRIMEI (în cazul contractelor de tip unit-linked) - modul de alocare a primei de asigurare pe programe de investiții.

PENALITATEA DE RĂSCUMPĂRARE - taxa aplicată atunci când o poliță de tip unit-linked încetează înainte de termenul stabilit prin contract.

RĂSCUMPĂRARE  TOTALA - operația prin care contractul de asigurare încetează oferindu-se Contractantului dreptul de a beneficia de suma de răscumpărare.

RĂSCUMPĂRARE  PARTIALA - operația prin care Contractantul răscumpăra o parte din valoarea contului său.

REASIGURARE - transferul unei părți din risc sau a întregului risc asumat de un asigurător, sub forma uneia sau mai multor asigurări, către un alt asigurător, numit reasigurător; reprezintă protecția pe care asigurătorul dorește să o obțină pentru (o parte din) riscurile asumate prin contractele de asigurare directă. În cazul în care se produc daune, reasigurătorul va participa la acoperirea lor conform contractului de reasigurare. Mai poate fi definită, simplu ca fiind asigurarea asigurătorului. Este o relație profesională, foarte tehnică. Acoperirea prin reasigurare se bazează pe un contract prin care reasigurătorul promite să ofere reasigurare pentru asigurările originale (inițiale) pe aceeași perioadă pentru care este încheiată asigurarea.

REASIGURĂTOR - asigurător care acceptă afaceri de reasigurare de la alt asigurător.

REDUCEREA CONTRACTULUI - diminuarea valorii actuale a prestațiilor asigurării urmare a încetării plății primelor de către contractant.

REȚINERE PROPRIE - partea din risc care rămâne în sarcina asigurătorului după deducerea reasigurării.

RENTABILITATE - capacitatea unui capital plasat sau investit de a produce un venit, exprimat în termeni financiari.

RISC ASIGURAT - posibilitatea survenirii unui eveniment menționat în condițiile de asigurare.

SCADENȚA - data când urmatoarea primă de asigurare trebuie plătită pentru menținerea în vigoare a contractului de asigurare.

SOCIETATE MUTUALA DE ASIGURĂRI - persoană juridică civilă ai cărei asociați sunt deopotriva asigurați și asigurători.

SUMĂ ASIGURATĂ - suma care este garantată pentru a fi plătită în cazul producerii decesului persoanei asigurate, în situația apariției unei invalidități, în caz de spitalizare sau intervenție chirurgicală sau la maturitatea poliței.

SUMA ASIGURATĂ REDUSA - noua valoare a sumei asigurate rezultată în urma reducerii contractului.

TITULAR - o persoana fizica sau juridica care încheie un contract de asigurare și care are obligația achitării primelor de asigurare corespunzătoare.

UNITATE (în cazul contractelor de tip unit-linked) - o diviziune a programelor de investiții, reprezentând dreptul de a primi o parte din valoarea acestora, conform clauzelor contractuale specificate în polița de asigurare.

UNITATE DE ACUMULARE (în cazul produselor de tip unit-linked) - un unit cumpărat prin plata primei eșalonate începând cu al patrulea an de asigurare sau prin plata unei prime suplimentare.

UNITATE INIȚIALA (în cazul produselor de tip unit-linked) - unitate cumpărată pe durata primilor 3 ani de asigurare, sau prin creșterea primei de asigurare ca urmare a ajustării la rata inflației.

UNIT LINKED - planurile de investiții care iți oferă posibilitatea să-ți sporești veniturile, adoptând o strategie inteligentă pe termen mediu și lung. Unit-Linked este o asigurare de viata de tip program, cu o componență investițională bine definită. În funcție de performanțele așteptate, de riscul pe care vrei sa ți-l asumi și de orizontul de timp al investiției, iți poți construi propriul plan investițional.

VALOARE DE ASIGURARE - limita maximă pană la care asigurătorul răspunde pentru unul sau mai multe evenimente asigurate și în funcție de care se stabilește mărimea primei de asigurare.

VALOARE DE RĂSCUMPĂRARE - suma care este garantată pentru a fi platită clientului în situația în care acesta renunță la contractul său de asigurare înainte de maturitate, dar începând numai cu al doilea an de asigurare. Valoarea de răscumparare este generată de partea din prima care a fost alocată investiției, la care s-a adăugat profitul obținut de segmentul investițional.

VÂNZAREA - proces de comunicare de informații între două entități distincte (vânzător/agent și potențial client) cu scopul de a convinge, de a determina, treptat, o persoană să achiziționeze un anumit produs sau serviciu care corespunde nevoilor sale.

VALOAREA ACTUALĂ A CONTRACTULUI DE ASIGURARE – este valoarea unităților de investiție a căror evidență este ținută pe contul individual la cursul din ziua de evaluare.

VOLATILITATE - variație/fluctuație a prețului unui instrument financiar.

ZI DE EVALUARE -  este ziua în care Asigurătorul determină cursul unității de investiție al unui fond de investiție